Privacyverklaring

Dit document betreft het omgaan met uw privacy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Reintjes Kindercoaching kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Reintjes Kindercoaching, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website, aan Reintjes Kindercoaching verstrekt. Reintjes Kindercoaching kan de volgende persoonsgegevens verwerken.

Contactformulier op website:

 • voor- en achternaam ouders / verzorgers
 • NAW – gegevens 
 • geslacht
 • telefoonnummer
 • e-mail adres

Gegevens in het kader van dienstverlening:

 • Gegevens die een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal heeft verstrekt, zoals contactgegevens van de ouders / verzorgers en persoonsgegevens van het kind (voor en achternaam, NAW gegevens, geslacht, leeftijd en overige persoonsgegevens die een betrokkene actief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het intakeformulier.
 • Uitsluitend na schriftelijke toestemming kunnen sessies gefilmd worden, zodat mevr. S. Reintjes daar in haar opleiding gebruik van kan maken om te leren (supervisie). Aan deze video’s worden geen andere persoonsgegevens van het kind gekoppeld zoals naam of NAW gegevens.

WAAROM HEEFT REINTJES KINDERCOACHING DEZE GEGEVENS NODIG?

Reintjes Kindercoaching verwerkt persoonsgegevens:

 • Om telefonisch of per email contact met u op te nemen als u daar om verzoekt.
 • Voor het uitvoeren van een met u gesloten behandelovereenkomst.
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.
 • Voor leerdoeleinden.

RECHTSGROND

Reintjes Kindercoaching verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder
  dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de
  toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst;
 • een wettelijke verplichting.

HOE LANG BEWAART REINTJES KINDERCOACHING UW GEGEVENS?

 • Reintjes Kindercoaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig en neemt hierbij de wettelijke termijnen in acht.
 • video-opname: deze wordt direct na gebruik in de opleiding gewist.

Reintjes Kindercoaching gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens en zorgt ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reintjes Kindercoaching. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@reintjeskindercoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van u identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Reintjes Kindercoaching reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

KLACHTEN

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan meteen contact op met Reintjes Kindercoaching via info@reintjeskindercoaching.nl.

AANPASSING PRIVACYVERKLARING

De privacywetgeving is in beweging. Reintjes Kindercoaching kan deze privacyverklaring dan ook aanpassen om up to date te blijven. Reintjes Kindercoaching doet dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in de bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak.